ລາຍຊື່ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ

Health Facility Master List Online (Lao PDR)

ແຂວງ   Province ເມືອງ   District ໂຮງໝໍນ້ອຍ   Health Center
ນະຄອນຫຼວງ / ແຂວງ ໂຮງຫມໍ
ທັງໝົດ
ພສນ/ຂ ຮໝຂ ຫສມ ຮໝຊ ຮໝນ
Capital / Province Hospital
Total
C/PHO PH DHO DH (Community) HC (Health Center)
DH
Total
ຮໝຊ(ກ)
(DH-A)
ຮໝຊ(ຂ)
(DH-B)
HC
Total
ຮໝນ(ກ)
(HC-A)
ຮໝນ(ຂ)
(HC-B)
Loading...

* 8 ໂຮງໝໍສູນກາງທີ່ຢູພາຍໄຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງສາທາ, 1 ໂຮງໝໍທະຫານ ແລະ 1 ໂຮງໝໍຕຳຫຼວດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
* The 8 central hospitals under the supervision of the Ministry of Health, 1 army and 1 police hospitals located in Vientiane Capital.